VEDTEKTER FOR REKLAMEPENNENS VENNER

 

Fastsatt 11. september 1999

med senere endringer, senest 7.september 2012.

 

1.  Hjemsted

Reklamepennens Venner er en landsdekkende, norsk venneforening for samlere av penner / blyanter med

reklametrykk.  Foreningens kontaktperson er presidenten, mens alle styremedlemmenes adresser

fungerer som foreningens adresse (avhengig av tildelte oppgaver).

 

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er å gi samlere av reklamepenner et meningsfylt tilbud i form av årlige byttemøter,

medlemsblad med bl.a. oppdaterte medlemslister, samt andel av foreningens egne penner.  En slik

forening gir medlemmene muligheten til å bli bedre kjent med andre samlere. 

Vi vil også være bedre synlig utad og markedsføre oss og hobbyen vår på en god måte.

 

 

§ 3. Medlemskap

a)  Reklamepennens Venner er en venneforening. Styret inviterer hvert år de som er ønsket som  

     medlemmer det påfølgende året. Uten denne invitasjonen blir medlemsskapet ikke videreført.

b)  Personer bosatt i utlandet kan også være medlem, evt. med forhøyet kontingent. 

c)  Medlemsskap får man ved å betale inn gjeldende kontingent til foreningens konto v/kasserer,

     innen en av styret fastsatt dato.

d)  Endringer i medlemskontingenten kan vedtas av styret.

e)  Medlemsskapet gir rett til å motta medlemsblad og til å delta på generalforsamlingen og

     evt. medlemsmøter.  Man har også rett til den andel av foreningens penner som

     fordeles blant medlemmene.

f)  Det er mulig å være familiemedlem eller støttemedlem, evt. med redusert kontingent.

     -  Familiemedlem kan man være dersom minst en i husstanden er vanlig medlem.  Som

        familiemedlem får man en andel av foreningspennene.  Dette sendes i samme sending som   

        ordinært medlem i husstanden.  Familiemedlemmer får ikke egen utgave av medlemsbladet.

      - Som støttemedlem får man medlemsbladene, og ellers ingen ting.

g)  Alle medlemmer får et personlig medlemsnummer som for alltid er reservert for dette

     medlemmet.  Medlemsnummeret kan ikke overdras, men kan arves av familiemedlemmer. 

     Ved gjenåpnet medlemsskap etter avbrudd kan man igjen få sitt opprinnelige medlemsnummer.

 

 

§ 4. Styret

Styret består av inntil 5 personer; president, sekretær, redaktør, kasserer og styremedlem. 

Disse velges på generalforsamlingen for 2 år av gangen.  President og kasserer velges på år med partall. 

Sekretær, redaktør og styremedlem velges på år med oddetall. Ved intern rokering kan dette

justeres ned i tid.  For å kunne være med i styret må man være over 18 år og bosatt i Norge.

 

Alle betalende medlemmer kan foreslå kandidater til plasser i styret som er på valg.  Foreslått kandidat

skal være forespurt og villig til vervet.

 

 

§ 5. Økonomi

Reklamepennens Venner er en selvfinansierende forening.  Inntektene kommer fra kontingenter, 

sponsorbidrag, loddsalg eller andre inntektsbringende tiltak. Utgiftene må ikke overstige inntektene.  

På generalforsamlingen velges en revisor som når som helst og uten varsel skal kunne få enhver opplysning

han/hun ønsker.  I medlemsbladet fremlegges hvert år en enkel oversikt over foreningens regnskap.   

 

Spørsmål angående regnskapet kan enten stilles til kasserer direkte, via leserbrev i medlemsbladet eller

på generalforsamlingen.

 

 

§ 6. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen.  Ordinær generalforsamling avholdes en gang pr. år

i forbindelse med årsmøtet.   Ekstraordinær generalforsamling avholdes når minst halvparten av medlemmene

skriftlig ber om dette til lederen, eller når styret anser dette som nødvendig.   Alle medlemmer skal informeres

om ordinær eller ekstraordinær generalforsamling  med minst 20 dagers varsel, og eventuelle forslag skal være

lederen i hende minst 10 dager før generalforsamlingen.  

 

Generalforsamlingen skal inneholde følgende punkter:

            1. Valg av dirigent

            2. Styrets beretning

            3. Foreningens økonomi

            4. Innkommende forslag

            5. Valg av styre (gjelder de som er på valg).

            6. Valg av revisor

            7. Eventuelt

 

Dirigenten leder avviklingen av generalforsamlingen og kan hvis han/hun mener det er nødvendig fastsette

maksimal taletid pr. medlem.  Fremmøtte medlemmer har stemmerett, og alle beslutninger treffes ved alminnelig

stemmeflertall.   Såfremt et medlem ønsker det skal avstemmingen foregå skriftlig.   Fullmakter fra medlemmer

som ikke er tilstede aksepteres ikke.

 

 

§ 7. Avstemminger

Styret kan sende et spørsmål til bindende eller veiledende avstemming blant medlemmene.  Ved bindende

avstemming kreves alminnelig stemmeflertall, mens styret ved veiledende avstemming kan gi andre betingelser.

 

 

§  8. Vedtektsendringer

Enhver endring i vedtektene kan kun skje på en lovlig varslet generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling

og krever 2/3 flertall.

 

 

§  9. Om bruk av foreningens navn

Foreningen, ved styret har eneretten til å bruke ”Reklamepennens Venner” på såvel penner som andre effekter. 

Eneste unntak er penner eller effekter som tydelig fremstår som private, der en henvisning til Reklamepennens

Venner fremstår som en biopplysning.  Et eksempel på dette er såkalte medlemspenner, med medlemmets navn

og adresse i tillegg til foreningens navn.

 

Navnet ”Reklamepennens Venner” skal være å betegne som foreningens eiendom, på den måten at det er styret,

eller en av styret utnevnt person som skal kunne opptre på vegne av foreningen Reklamepennens Venner.

 

 

§  10. Begrenset bruk av medlemsopplysninger

Det er ikke tillatt å bruke medlemsopplysningene (navn, adresse, telefonnummer eller email-adresse) oppgitt fra

Reklamepennens Venner kommersielt.  Med dette menes næringsdrivende, organisasjoner og foreninger som bruker

opplysningene for å selge oss produkter eller tjenester.  Medlemmer som selger ting privat som samlere står fritt til

å bruke opplysninger fra medlemslisten.

 

 

§  11. Eksklusjon

Som foreningens øverste myndighet har generalforsamlingen myndighet til å ekskludere medlemmer med umiddelbar

virkning. Styret har myndighet til å ekskludere et medlem dersom vedkommende motarbeider foreningens interesser

eller opptrer illojalt.  Før eksklusjonen iverksettes skal medlemmet først ha mottatt en skriftlig advarsel.  Eksklusjon

medfører ikke tilbakebetaling av inneværende års kontingent.

 

 

§  12. Årsmøte

Foreningen avholder hvert år et årsmøte/byttemøte som er åpent for alle medlemmer.  Dette møtet avholdes i

forbindelse med ordinær generalforsamling og finner sted den 2. lørdagen i september.  Styret vedtar hvor møtet

skal holdes.   Styret har anledning til å kreve inngangspenger fra møtedeltakerne. Det er skriftlig, bindende påmelding. 

Styret er arrangører, og trenger derfor ikke betale inngangspenger på disse møtene.

 

 

§  13. Medlemsblad / brev

Reklamepennens Venner utgir medlemsbladet / brevet “Pennevennen” som distribueres til alle betalende medlemmer. 

Såfremt det er mulig utgis Pennevennen minst 3 ganger årlig.  Redaktøren har ansvaret for utarbeidelsen av

Pennevennen.

Når det gjelder leserbrev o.l. kan medlemmene skrive hva de vil, men sekretær/redaktør har anledning til å utelate

stoff som kan virke krenkende/støtende og stoff som omhandler konkurrerende foreninger.  For lange innlegg kan

forkortes, såfremt innleggets kjerne beholdes.

Ved konkurranser o.l. har alle medlemmer anledning til å delta, også styremedlemmer.  Eneste unntak er forfatter av

konkurransen og dennes familie.

 

 

§  14. Medlemslisten

Medlemslisten distribueres til alle medlemmer gjennom medlemsbladet minimum 1 gang pr. år.

Kopiering, videreformidling eller annen form for misbruk kan medføre at § 11 trer i kraft.

 

 

§  15. Foreningspenner

Såfremt vi har økonomi til det skal foreningen trykke opp minst en ordinær medlemspenn og en spesialpenn pr. år. 

Disse fordeles likt til alle som er medlemmer på fordelingstidspunktet.  Når det gjelder øvrige penner er det opptil styret

å avgjøre hvilke foreningspenner som skal utgis/produseres.  Dette gjelder både anledning, antall utgivelser, opplag

og fordelingsmåte.

 

 

§  16. Oppløsing

Dersom foreningen ikke har et fungerende styre medfører dette en nedleggelse avforeningen. Foreningen kan oppløses

hvis ¾ av medlemmene på en lovlig varslet generalforsamling vedtar dette.  Foreningens eiendeler fordeles - etter

fradrag av alle fordringer - likt blant foreningens medlemmer.